Tài nguyên dạy học

cùng đọc và suy ngẫm

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_dung_leu_chu_A.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg Z778847737763_c5452e84e65917fa302530a2adb6a5cb.jpg Z778842756308_ae8528d15e5a1285fae76e19baeb66d8.jpg Z778838123553_63a7f217fe1c06cc3fa7506006e331d1.jpg 1.jpg 6.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thanh Thùy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TA 6 TỔNG HỢP - sưu tầm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
  Ngày gửi: 22h:10' 18-10-2016
  Dung lượng: 80.3 KB
  Số lượt tải: 787
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI OLYMPIC ANH LỚP 6
  Năm học: 2013 – 2014 Môn: Tiếng Anh

  PART ONE. LISTENING ( 2,0 pts)
  Listen . Match the names of these people with what they would like
  Nhan Tuan Huong Mai

   


    
  PART TWO: PHONETICS ( 2pts)
  I,Choose the words whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A,B,C or D ((50,2=1,0 pt)
  11 A.pen B.eraser C.bench D.desk
  12 A.city B. live C.sister D.night
  13 A. clock B.open C.window D.stereo
  14 A.help B.well C.evening D. left
  15 A. bus B must C sun D. busy

  II. Choose the word whose stress pattern is different from the others (50,2=1,0 pt)

  16.
  A. toothpaste
  B. sandwich
  C. cartoon
  D. chocolate
  
  17.
  A. aerobics
  B. activity
  C. badminton
  D. basketball
  
  18.
  A. police
  B. gymnast
  C. teacher
  D. farmer
  
  19.
  A. different
  B. dangerous
  C. difficult
  D. delicious
  
  20
  A. visit
  B. unload
  C. receive
  D. correct
  
  PART THREE. VOCABULARY AND GRAMMAR. ( 6,0 pts)
  I. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences. ( 0,2 x10 = 2,0 pts)
  21. We have English ........... Monday ...............the afternoon.
  
  A
  in/in
  B.
  on/in
  C.
  in/in
  D.
  on/on
  
  22. Both Hoa and Linh ..............in the city.
  
  A.
  live
  B.
  Lives
  C.
  Living
  D.
  to live
  
  23. Where is ......................school?- It is in the country.
  
  A.
   Nam
  B.
  Nams
  C.
  Nam`s
  D.
  the Nam`s
  
  24 . My classroon is on ........................floor.
  
  A.
  third
  B.
  Three
  C.
  the three
  D.
  the third
  
  25. Look! Trang ..........................in the park with her dog.
  
  A.
  walking
  B.
  Walk
  C.
  Walks
  D.
  is walking
  
  26. How ................ do you go jogging? - I go jogging twice a week.
  
  A.
  long
  B.
  Far
  C.
  Many
  D.
  Often
  
  27. Where is your father, Long? - He .............................. on the farm.
  
  A.
  works
  B.
  Is working
  C.
  Working
  D.
  Work
  
  28. Our family usually eat in a cheap ......................near our house.
  
  A.
  temple
  B.
  Bookstore
  C.
  restaurant
  D.
  Hospital
  
  29.Are there.....................apples in the fridge? - Yes, there are...................
  
  A.
  Some/some
  B.
  Any/some
  C.
  Some/any
  D.
  Any/any
  
  30. ...................is waiting for Lan?- Her mother is waiting for her.
  A. When B. What C. Where D. Who
  
  
  II/ Use the words given to form a word that fit in the space
  31. My mother is a______________ of English. (TEACH)
  32. He was punished for his______________ . (LAZY)
  33. We like going in his car as he is a______________ driver. (CARE)
  34. AIDS is a______________ disease. (DANGER)
  35. Nam’s father is always ________________ (BUSINESS)
  36. The photocopy is between the ____________ and the drugstore. (Bake)
  37. Is your brother an____________? (act)
  38. Mai`s sister is a ______________ (sing)
  39. We must check your ___________ when we have a toothache. (tooth)
  40. This tree has a lot of green ____________ (leaf)
  III. Complete the sentences with correct forms of the verbs in bracket(5×0,2=1,0 pt)
  41. Nga (brush)______________________ her teeth after dinners.
  42. We (have)__________________Geography every Wednesday?
  43. Nga and Lan (go) ____________to school six days a week.
  44. Who ___________________phoning you at the moment?
  45. Summer vacation (come) _________soon. What (be
  No_avatarf

  Lỡ lời

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓